Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en van ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunie voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst.